120 سال زنده باشی

درایرانقبلازهجوماعرابسالکبیسهرابهاینصورتمحاسبهمیکردندکهبهجایاینکههر 4 سالیکروزاضافهکنند (کهالبتهاضافههممیکردند) هر 120 سالیکماهراجشنمیگرفتندوکلایراناینجشنبرپابودوبرایاینکهبعضیهاممکنبودیکباراینجشنراببینندوعمرشانجوابنمیدادتااینجشنهارادوبارهببینندبههمیندلیلدیدناینجشنرابهعنوانبزرگترینآرزوبراییکدیگرخواستار

/ 9 نظر / 8 بازدید
عمو رضا

عمد الهی 120 ساله بشی

کامران

عالی بود .

احسان

120 سال زنده باشی ایشاالله.[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمد

ishallaaaa hamegi 240 sal zende bashin.albate be joz shoma mehrnaz khanum!!to hamun 120 basete[چشمک][لبخند]

باباجون

متشکرم .نمی دونستم .120سال زنده باشی باهم خانوادگی با عمه سل....جشن بگیریم .

مينا

وب جالب و قشنگي داريييييييييييييييي...[گل][متفکر][خوشمزه]

farnoosh

جالب بود!!!!!!!!!!!!!! خشون شد!!!!!!!!!! امیدوارم تو هم 120 ساله شی[لبخند]

ghazal

enshalah hame 120 sale bashan