زن که باشی !

دربارهیلبخندت
کهبیریانثارهراحمقیکردی
در...بارهیزیباییات
......
کهدستخودتنبودهونیست
دربارهیتارهایمویت
کهبیخیالازنگاهشکآلودهیاحمقها
ازروسریبیرونریختهاند
دربارهیروحت،جسمت
دربارهیتووزنبودنت،عشقت،همسرت
قضاوتمیکنند
تونترسوزنبمان
احمقهاهمیشهزیادند
نترسازتهمتدیوانههایشهر
کهاگربترسی
رفتهرفته
زنِمردنمامیشوی

/ 2 نظر / 8 بازدید
باباجون

خوب

ghazal

ghable tavajohe hame!!![چشمک]