جملات کوتاه و زبیا از کورش کبیر

1-دستانی که کمک می کنند پاکتر از دست هایی

هستند که رو به اسمان دعا می کنند.